Aura Cismelaru

137 oferte au fost gasite

Alexandru Obregia, metrou- Piata Sudului, comision 0!
76.000EUR
comision 0
Alexandru Obregia
67 mp
2
1
Spatios, Metrou- Piata Sudului, comision 0!
125.000EUR
comision 0
Alexandru Obregia
123 mp
4
2
Alexandru Obregia, metrou 7 min, comision 0, Dezvoltator!
70.500EUR
comision 0
Alexandru Obregia
57 mp
2
1
Parc, IOR- Titan, metrou- 6 minute, comision 0 !
94.500EUR
comision 0
Titan
77 mp
3
2
Apartament, zona verde, Titan, metrou- 6 minute, comision 0 !
66.500EUR
comision 0
Titan
51 mp
2
1
Titan- Parc, METROU , Ansamblu Rezidential, comision 0!
62.500EUR
comision 0
Titan
50 mp
2
1
Apartament, pozitie excelenta, Titan, metrou- 6 minute, comision 0 !
103.000EUR
comision 0
Titan
80 mp
3
2
Parc- IOR, Titan metrou, pret avantajos, comision 0!
51.500EUR
comision 0
Titan
42 mp
1
1
Titan,metrou, terasa spatioasa, finisaje premium, comision 0!
72.000EUR
comision 0
Titan
70 mp
2
1
Metalurgiei- sector 4 - RATB-comision 0!
53.000EUR
comision 0
Metalurgiei
46 mp
2
1
Metalurgiei, decomandat, spatios, comision 0!
50.500EUR
comision 0
Brancoveanu
44 mp
2
1
Berceni, decomandat, spatios, comision 0!
55.900EUR
comision 0
Brancoveanu
48 mp
2
1
Luica, bloc nou, spatios, stradal, RATB 5 minute, COMISION 0!
57.430EUR
comision 0
Luica
58 mp
2
1
Zona EXCELENTA, apartament decomandat, spatios, comision 0!
108.300EUR
comision 0
Calea Calarasilor
76 mp
2
1
Apartament finalizat mutare rapida, curte, acces rapid RATB!
80.952EUR
comision 0
Giurgiului
70 mp
3
1